Tan­tár­gyi men­tes­sé­gek

Tan­tár­gyi men­tes­sé­gek

Az is­ko­la­ve­zető a kép­zés meg­kez­dése előtt men­te­síti az egyes tan­tár­gyak fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól azt a ta­nu­lót, aki a tan­tárgy­nak meg­fe­lelő szak­irá­nyú ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zik.

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

Bár­mely egye­te­men, fő­is­ko­lán szer­zett

 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés­mér­nöki vagy üzem­mér­nöki ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés mér­nök­ta­nári ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés üzem­mér­nöki mű­szaki ta­nári ok­le­vél,
 • szak­irá­nyú mű­szaki ok­ta­tói ok­le­vél.

A Zrí­nyi Mik­lós Nem­zet­vé­delmi Egye­tem Bo­lyai Já­nos Ka­to­nai Mű­szaki Fő­is­ko­lai Ka­ron és a jog­előd Ka­to­nai Fő­is­ko­lán szer­zett

 • harc­jármű üzem­ben­tartó sza­kos ok­le­vél,
 • ka­to­nai gép­jármű üze­mel­tető sza­kos ok­le­vél,
 • gép­jármű tech­ni­kus tiszti ké­pe­sí­tés,
 • harc­jármű üze­mel­te­tői üzem­mér­nök.
 • “Mű­szaki is­me­re­tek” sza­kos szak­ok­ta­tói ok­le­vél (vagy ez­zel egyen­ér­tékű ké­pe­sí­tés).

Tech­ni­kusi ok­le­vél (szak­kö­zép­is­ko­lai érett­ségi)

 • köz­úti jár­mű­gé­pész,
 • köz­le­ke­dés gé­pész,
 • gép­jár­mű­tech­ni­kai,
 • gép­jár­mű­üzemi,
 • me­ző­gaz­da­sági gé­pész,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­ja­vító,
 • épí­tő­gé­pész,
 • gép­jár­mű­ve­zető és -​kar­ban­tartó.

Szak­ké­pe­sí­tés – Szak­mun­kás bi­zo­nyít­vány

 • au­tó­sze­relő,
 • anyag­moz­ga­tó­gép-​sze­relő,
 • épí­tő­gép-​sze­relő,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­sze­relő,
 • gép­jár­mű­ve­zető és -​kar­ban­tartó,
 • me­ző­gaz­da­sági gé­pész,
 • fa­ki­ter­me­lési gép­ke­zelő,
 • ál­lat­tartó te­lepi gé­pész,
 • ker­té­szeti gé­pész,
 • nö­vény­ter­mesztő gé­pész,
 • er­dő­gaz­da­sági gé­pész,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­sze­relő és gép­üze­mel­tető,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­ja­vító és kar­ban­tartó.

Men­te­sül­nek to­vábbá a köz­úti jár­mű­ve­ze­tői vizs­gáz­ta­tás ke­re­té­ben szer­zett gép­jár­mű­ke­ze­lői bi­zo­nyít­vánnyal ren­del­kező ta­nu­lók is.

Meg­jegy­zé­sek

 1. A men­te­sí­tés nem vo­nat­ko­zik az “A korl.”, “A” és “B” ka­te­gó­ria to­vábbá az “A1” al­ka­te­gó­ria kép­zé­se­ire.
 2. A vizs­ga­kö­te­le­zett­ség alóli men­te­sí­tés­hez a fel­men­tés alap­jául szol­gáló ok­irat fény­má­so­la­tát a je­lent­ke­zési lap­hoz csa­tolni kell.
 3. A fel­so­rolt szak­ké­pe­sí­té­se­ket adó ok­ta­tási in­téz­mé­nyek hall­ga­tói ré­szére is­ko­lai tan­tervbe épí­tet­ten szer­ve­zett köz­úti jár­mű­ve­ze­tői tan­fo­lyam ese­tén a fel­men­tés meg­ad­ható, a vizs­ga­iga­zo­lás azon­ban csak az érett­ségi bi­zo­nyít­vány (tech­ni­kusi ok­le­vél, szak­mun­kás vég­zett­sé­get il­letve szak­ké­pe­sí­tést iga­zoló bi­zo­nyít­vány) be­mu­ta­tása ese­tén ál­lít­ható ki.
 4. Ha a fel­men­tést szer­ve­zet­ten meg­kérte az is­kola, de a vizs­gázó a fel­men­tés­hez szük­sé­ges is­ko­lai vég­zett­sé­gét iga­zoló ok­ira­tot (még) nem tudja be­mu­tatni, a fel­men­tett tár­gyak­ból kér­heti a vizsga le­té­te­lét. Va­la­mennyi vizsga si­ke­res le­té­tele ese­tén – az egyéb felté­te­lek tel­je­sü­lése mel­lett – a vizs­ga­iga­zo­lást a vizs­gázó ré­szére ki kell adni.
 5. A men­te­sí­tési ké­rel­mek el­bí­rá­lá­sa­kor a szakma meg­ne­ve­zé­sét és a szak­ké­pe­sí­tés szak­mai tar­tal­mát kell meg­ha­tá­ro­zó­nak te­kin­teni.

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

Bár­mely egye­te­men, fő­is­ko­lán szer­zett

 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés­mér­nöki vagy üzem­mér­nöki ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés mér­nök­ta­nári ok­le­vél,
 • gé­pész-​, au­tó­gé­pész-​, köz­le­ke­dés üzem­mér­nöki mű­szaki ta­nári ok­le­vél,
 • szak­irá­nyú mű­szaki ok­ta­tói ok­le­vél.

A Zrí­nyi Mik­lós Nem­zet­vé­delmi Egye­tem Bo­lyai Já­nos Ka­to­nai Mű­szaki Fő­is­ko­lai Ka­ron és a jog­előd Ka­to­nai Fő­is­ko­lán szer­zett

 • harc­jármű üzem­ben­tartó sza­kos ok­le­vél,
 • ka­to­nai gép­jármű üze­mel­tető sza­kos ok­le­vél,
 • gép­jármű tech­ni­kus tiszti ké­pe­sí­tés,
 • harc­jármű üze­mel­te­tői üzem­mér­nök.
 • “Mű­szaki is­me­re­tek” sza­kos szak­ok­ta­tói ok­le­vél (vagy ez­zel egyen­ér­tékű ké­pe­sí­tés).

Tech­ni­kusi ok­le­vél (szak­kö­zép­is­ko­lai érett­ségi)

 • köz­úti jár­mű­gé­pész,
 • köz­le­ke­dés gé­pész,
 • gép­jár­mű­tech­ni­kai,
 • gép­jár­mű­üzemi,
 • me­ző­gaz­da­sági gé­pész,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­ja­vító,
 • épí­tő­gé­pész,
 • gép­jár­mű­ve­zető és -​kar­ban­tartó.

Szak­ké­pe­sí­tés – Szak­mun­kás bi­zo­nyít­vány

 • au­tó­sze­relő,
 • anyag­moz­ga­tó­gép-​sze­relő,
 • épí­tő­gép-​sze­relő,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­sze­relő,
 • gép­jár­mű­ve­zető és -​kar­ban­tartó,
 • me­ző­gaz­da­sági gé­pész,
 • fa­ki­ter­me­lési gép­ke­zelő,
 • ál­lat­tartó te­lepi gé­pész,
 • ker­té­szeti gé­pész,
 • nö­vény­ter­mesztő gé­pész,
 • er­dő­gaz­da­sági gé­pész,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­sze­relő és gép­üze­mel­tető,
 • me­ző­gaz­da­sági gép­ja­vító és kar­ban­tartó.

Men­te­sül­nek to­vábbá a köz­úti jár­mű­ve­ze­tői vizs­gáz­ta­tás ke­re­té­ben szer­zett gép­jár­mű­ke­ze­lői bi­zo­nyít­vánnyal ren­del­kező ta­nu­lók is.

Men­te­sül az a ta­nuló is, aki meg­lévő “Lassú jármű” ve­ze­tői iga­zol­vá­nya alap­ján me­ző­gaz­da­sági von­tató ve­ze­té­sére “T” ka­te­gó­riás vizs­gát kí­ván tenni.

Meg­jegy­zé­sek

 1. A vizs­ga­kö­te­le­zett­ség alóli men­te­sí­tés­hez a fel­men­tés alap­jául szol­gáló ok­irat fény­má­so­la­tát a je­lent­ke­zési lap­hoz csa­tolni kell.
 2. A fel­so­rolt szak­ké­pe­sí­té­se­ket adó ok­ta­tási in­téz­mé­nyek hall­ga­tói ré­szére is­ko­lai tan­tervbe épí­tet­ten szer­ve­zett köz­úti jár­mű­ve­ze­tői tan­fo­lyam ese­tén a fel­men­tés meg­ad­ható, a vizs­ga­iga­zo­lás azon­ban csak az érett­ségi bi­zo­nyít­vány (tech­ni­kusi ok­le­vél, szak­mun­kás vég­zett­sé­get il­letve szak­ké­pe­sí­tést iga­zoló bi­zo­nyít­vány) be­mu­ta­tása ese­tén ál­lít­ható ki.
 3. Ha a fel­men­tést szer­ve­zet­ten meg­kérte az is­kola, de a vizs­gázó a fel­men­tés­hez szük­sé­ges is­ko­lai vég­zett­sé­gét iga­zoló ok­ira­tot (még) nem tudja be­mu­tatni, a fel­men­tett tár­gyak­ból kér­heti a vizsga le­té­te­lét. Va­la­mennyi vizsga si­ke­res le­té­tele ese­tén – az egyéb felté­te­lek tel­je­sü­lése mel­lett – a vizs­ga­iga­zo­lást a vizs­gázó ré­szére ki kell adni.
 4. A men­te­sí­tési ké­rel­mek el­bí­rá­lá­sa­kor a szakma meg­ne­ve­zé­sét és a szak­ké­pe­sí­tés szak­mai tar­tal­mát kell meg­ha­tá­ro­zó­nak te­kin­teni.

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

Mun­ka­vé­delmi szak­kép­zés ke­re­té­ben szer­zett szak­ké­pe­sí­tés:

 • mun­ka­vé­delmi szak­mér­nöki ok­le­vél,
 • mun­ka­vé­delmi üzem­mér­nöki ok­le­vél,
 • fel­ső­fokú mun­ka­vé­delmi szak­ké­pe­sítő egye­temi ta­go­za­ton szer­zett ok­le­vél,
 • mun­ka­vé­delmi tech­ni­kusi ok­le­vél,
 • kö­zép­fokú mun­ka­vé­delmi szak­ké­pe­sítő ok­le­vél.

Men­te­sül­nek to­vábbá azok a ta­nu­lók, akik a köz­úti jár­mű­ve­ze­tői vizs­gáz­ta­tás ke­re­té­ben 1993. ja­nuár 1-​je után a “Mun­ka­vé­de­lem, tűz­vé­de­lem, szál­lí­tás” vizs­ga­tárgy­ból már si­ke­res vizs­gát tet­tek.

A moz­gás­kor­lá­to­zott, a si­ket, és a ma­gyar nyel­vet nem be­szélő ta­nu­lót a kép­zés el­mé­leti tan­tár­gya­i­nak fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól – ké­ré­sére – az is­ko­la­ve­zető men­te­síti. A men­te­sí­tett ta­nu­lók fel­ké­szí­té­sé­ben a képző szerv a ta­nu­ló­val kö­tött kü­lön meg­ál­la­po­dás sze­rint mű­kö­dik közre.

Tan­fo­lyam­men­tes vizsga

Tan­fo­lyam­men­tes vizsga le­té­te­lét kér­heti aki a Ma­gyar Hon­véd­ség­nél (Ma­gyar Nép­had­se­reg­nél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM-​HM együt­tes uta­sí­tás vagy a fegy­ve­res erők ré­szére tör­ténő köz­úti jár­mű­ve­zető kép­zés­ről, vizs­gáz­ta­tás­ról és az eh­hez kap­cso­lódó ve­ze­tői en­ge­dély ki­adá­sá­ról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-​HM-​BM együt­tes ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott – csak ka­to­nai jár­mű­vek ve­ze­té­sére jo­go­sító – “C” vagy “E” ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­déllyel ren­del­ke­zik.

A tan­fo­lyam­men­tes vizsga le­té­te­lére csak ab­ból a ka­te­gó­ri­á­ból jo­go­sult a vizs­gázó, amely­ből ér­vé­nyes ka­to­nai ve­ze­tői en­ge­dé­lye van. Az 1993. ja­nuár 1-​je után ki­adott “E” ka­te­gó­riás ka­to­nai ve­ze­tői en­ge­dély a ki­ál­lí­tá­sá­tól szá­mí­tott 3 évig jo­go­sít a tan­fo­lyam­men­tes vizsga le­té­te­lére.

To­vábbi meg­jegy­zé­sek

A vizs­ga­kö­te­le­zett­ség alóli men­te­sí­tés­hez a fel­men­tés alap­jául szol­gáló ok­irat fény­má­so­la­tát a je­lent­ke­zési lap­hoz csa­tolni kell.


Elsősegélynyújtási ismeretek

Az is­ko­la­ve­zető a tan­tárgy fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól men­te­síti azo­kat a ta­nu­ló­kat, akik az alább fel­so­rolt ké­pe­sí­té­sek va­la­me­lyi­ké­vel ren­del­kez­nek.

 • Or­vos­tu­do­má­nyi egye­te­men szer­zett or­vosi, fog­or­vosi, gyógy­sze­ré­szi,
 • az ál­lat­or­vos-​tu­do­má­nyi egye­te­men szer­zett ál­lat­or­vosi,
 • vé­dő­női,
 • di­e­te­ti­kusi,
 • men­tő­tiszti,
 • gyógy­tor­nász,
 • egész­ség­ügyi szak­ok­ta­tói,
 • dip­lo­más ápo­lói ok­le­vél (ké­pe­sí­tés).

Men­te­sül­nek to­vábbá a köz­egész­ség­ügyi fel­ügye­lői fő­is­ko­lai sza­kon vég­zet­tek, az egész­ség­ügyi szak­kö­zép­is­ko­lát (szak­is­ko­lát) vég­zet­tek, és min­den olyan ta­nuló, aki

 • 1969. jú­lius 1-​je és 1983. de­cem­ber 31-​e kö­zött “D” ka­te­gó­ri­ára ve­ze­tői en­ge­délyt, vagy “tro­li­busz” ka­te­gó­ri­ára jár­mű­ve­ze­tői en­ge­délyt;
 • 1984. ja­nuár 1-​je után: bár­mely jár­mű­ka­te­gó­ri­ára ve­ze­tői en­ge­délyt, “tro­li­busz” ka­te­gó­ri­ára jár­mű­ve­ze­tői en­ge­délyt, “Me­ző­gaz­da­sági von­tató”, “Se­géd­mo­to­ros ke­rék­pár”, “Lassú jármű” ka­te­gó­ri­á­ban köz­úti jár­mű­ve­ze­tői jo­go­sult­sá­got szer­zett.

Meg­jegy­zé­sek

A vizs­ga­kö­te­le­zett­ség alóli men­te­sí­tés­hez a fel­men­tés alap­jául szol­gáló ok­irat fény­má­so­la­tát a je­lent­ke­zési lap­hoz csa­tolni kell.