A Motorkerékpár kategória

A Motorkerékpár kategória

Min­den­féle mo­tor­ke­rék­pár, súly-​ és mé­ret­kor­lá­to­zás nél­kül.

A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

két évnél nem régebbi “A1”  vezetői engedéllyel rendelkezőknek, 24 életév betöltése után.

a tandíj 180.000 Ft.

két évnél nem régebbi “A2”  vezetői engedéllyel rendelkezőknek, 24 életév betöltése után.

a tandíj 140.000 Ft.

két évnél régebbi “A1”  vezetői engedéllyel rendelkezőknek, 24 életév betöltése után.

a tandíj 170.000 Ft.

két évnél régebbi “A2”  vezetői engedéllyel rendelkezőknek.

a tandíj 150.000 Ft.

Az elméleti tanfolyamot e-learning formában végezheti el.

Az e-learning tanfolyamot a regisztrációtól számított 90 napon belül el kell kezdeni, ha nem kezdi el a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 23 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • Két éve meglévő “A2”-vel 20 és 1/2 éves korhatár betöltése.
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.

Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

Tandíjak: A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

El­mé­leti kép­zés díja:       72.200 Ft.

Gya­kor­lati tandíj:           280.000 Ft.

Vizs­gák

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsgadíj: 10.500 Ft.
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsgadíj: 9.000 Ft.
 • for­galmi vizsgadíj: 24.000 Ft.

Meg­jegy­zé­sek:

El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. El­mé­leti vizsga a 23. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Két éve meglévő “A2” – es vezetői engedéllyel 20. életév betöltése előtt 3 hónappal.

Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett és a 23. illetve 21. élet­évét be­töl­tötte.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása. A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

 

“RUTIN 98” Kft. AUTÓSISKOLA

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

„A”  KATEGÓRIA

Képzőszerv neve: „RUTIN 98” Oktató-Szolgáltató Kft. rövidített neve: „RUTIN 98” Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 1. fsz.2.

 e-mail: info@rutin98.hu  Tel: +36 22 504-473 honlap: www.rutin98.hu

Cég forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-009332

Ügyfélfogadó címe: Székesfehérvár Horvát István u. 1. fsz. 2.

Iskolavezető: Vargáné Horváth Éva e-mail: eva@rutin98.hu Tel: 06(20) 361-9401

Az Autósiskola ügyfélfogadása: Székesfehérvár, Horvát I. u. 7. tel: 06 (22) 504-473

Hétfő – Szerda: 900-1600 .  Kedd – Csütörtök: : 900-1500  Péntek: Zárva

Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanfolyamra való felvételhez Önnek jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A jelentkezési lapot kitöltheti az irodánkban vagy a www.rutin98.hu honlapon az on-line menüben.

Jelentkezéskor kérjük hozza magával:

–  személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

–  meglévő vezetői engedélyét.

–  orvosi alkalmasságát igazoló okmányát. (az elméleti vizsgára jelentésig kell bemutatni)

Előírt egészségügyi vizsgálat:

háziorvos végzi a vizsgálatot. 1. csoportú vizsgálatot kell kérnie.

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsájtás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel:

 • Aki elmúlt 23 és fél éves, 2 évnél régebbi “A2”-vel 20 és fél éves.
 • aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi, valamint a BM. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

–      aki az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.

–      Átképzős tanulóknál aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

Elsősegélynyújtásból vizsgát kell tennie, csak ennek birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell. Legkésőbb az első elméleti vizsga napján a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét igazolni lehet:

 1. a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 3. c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Elméleti vizsgát az a tanuló tehet aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint kilenc hónap telt el, (az elméleti vizsgáit a tanfolyam kezdetétől 12 hónapon belül be kell fejeznie).
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott Egészségügyi, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.
 • Nem kell elméleti tanfolyamot végeznie, Ha rendelkezik 2 éven belüli “A1” vagy “A2” kategóriás vezetői engedéllyel

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Járműkezelési és forgalmi tárgyakból vizsgát csak az tehet aki:

 • aki az elméleti vizsgán megfelelt. Nem kell elméleti tanfolyamot végeznie, Ha az  “A1” vagy “A2” kategóriás vezetői engedélye 2 éven belüli.
 • aki a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
 • aki 24. életévét betöltötte.
 • aki 2 évnél régebbi “A2” vezetői engedéllyel rendelkezik és 21 életévét betöltötte.

Forgalmi vizsgát csak az tehet aki:

 • aki sikeres járműkezelési vizsgát tett.
 • aki a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

A tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai:

A tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai „A”
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) 22 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 10 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 16 óra.
“A” kategória 2 éven belüli “A1”  kategóriával
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) nincs
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 6 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 10 óra.
“A” kategória 2 éven belüli “A2”  kategóriával
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) nincs
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 8 óra.
“A” kategória 2 évnél régebbi  “A1”  kategóriával
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) 3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 6 óra.
“A” kategória 2 évnél régebbi  “A2”  kategóriával
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) 3 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 2  óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 6 óra.

 

Választható járművek:   Kawasaki ZR 7; Honda 650 cm3   Tanuló saját járművét hozhatja ha megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tandíj a hozott jármű esetén nem változik.

Hiányzás a foglalkozásokról:

A tantermi elméleti tanfolyamról hiányzás nem megengedett. A hiányzást be kell pótolni. Zárt rendszerű távoktatás esetén a tananyagot a tanuló saját beosztása szerint végezheti, így hiányzásról nem beszélhetünk. Gyakorlati oktatás során az oktatóval előre megbeszélt időpontok lemondására 24 órával korábban van lehetőség. Ha időben nem mondja le az előre megbeszélt órákat és nem jelenik meg az órán, az oktató a hallgatóját 2 vezetési órával terhelheti meg.

A gyakorlati vezetés 1 alkalommal 2 órából áll melyet egyben lehet levezetni. Ha a forgalmi vezetés 2 óránál tovább tart, akkor a második óra után 1 óra szünetet tartunk. egy nap maximum 4 órát lehet vezetni a forgalomban.  A gyakorlati vezetés az oktatóval történő megegyezés alapján, 6-22 h-ig lehetséges.

 

Tandíj és befizetésének módja:                           

“A” Kategória óra összeg: teljesítendő km:
Elméleti tanfolyam 22 óra. 72.200 Ft.  
Gyakorlati vezetés 28 óra. 10.000 Ft./óra 280.000 Ft. 390 km.
Tandíj összesen     352.200 Ft.
 
Elméleti vizsga:     10.500 Ft.
Járműkezelési vizsga:      9.000 Ft.
Forgalmi vizsga:     24.000 Ft.  
összesen   43.500 Ft.
“A” kategória 2 éven belüli “A1” -el. óra összeg: teljesítendő km:
Gyakorlati vezetés 18 óra. 10.000 Ft./óra 180.000 Ft.  
Tandíj összesen:     180.000 Ft.
 
Járműkezelési vizsga:       9.000 Ft.
Forgalmi vizsga:     24.000 Ft.
összesen   33.000 Ft.  
“A  ” kategória 2 éven belüli “A2” – vel. óra összeg: teljesítendő km:
Gyakorlati vezetés 14 óra. 10.000 Ft./óra 140.000 Ft.  
Járműkezelési vizsga:     9.000 Ft.
Járműkezelési vizsgaóra     10.000 Ft.
Forgalmi vizsga:   24.000 Ft.
Forgalmi vizsgaóra     10.000 Ft.
összesen   173.000 Ft.  
“A” kategória 2 évnél régebbi  “A1”  – el. óra összeg: teljesítendő km:
Elméleti tanfolyam 3 óra. 50.000 Ft.  
Gyakorlati vezetés 10 óra. 10.000 Ft./óra 100.000 Ft.  
Elméleti vizsga:     10.500 Ft.  
Járműkezelési vizsga:     9.000 Ft.  
Járműkezelési vizsgaóra     10.000 Ft.  
Forgalmi vizsga:   24.000 Ft.  
Forgalmi vizsgaóra     10.000 Ft.  
összesen   213.500 Ft.  
“A” kategória 2 évnél régebbi “A2” -vel . óra összeg: teljesítendő km:
Elméleti tanfolyam 3 óra. 50.000 Ft.  
Gyakorlati vezetés 8 óra. 10.000 Ft./óra 80.000 Ft.  
Elméleti vizsga:     10.500 Ft.  
Járműkezelési vizsga:     9.000 Ft.  
Járműkezelési vizsgaóra     10.000 Ft.  
Forgalmi vizsga:   24.000 Ft.  
Forgalmi vizsgaóra     10.000 Ft.  
összesen   193.500 Ft.  

Az iskolának jogában áll a tandíjat módosítani, ha a tanuló elméleti tanfolyamának kezdetétől számított 3 hónap eltelt, valamint jogosult azonnal módosítani, ha a tanuló jelentkezésének időpontjától számítva az üzemanyag árának változása eléri a 20 %-ot.

Pótórák igénylésének módja: Az Autósiskola irodájában lehet igényelni a tantermi pótórákat, díja: 5.000 Ft./Óra. e-learning képzésnél 10.000 Ft./10 óra. A gyakorlati pótórákat, a gyakorlati oktatónál kell igényelni, díja 11.000 Ft./óra

A pótóra nem szerves része a tanfolyamnak, ezért a díja az üzemanyag és alkatrész árváltozás esetén változhat, függetlenül a tandíjtól. A pótórákat vételük előtt kell befizetni.

A tandíjak hétfőtől szombatig érvényesek. A tanuló kérésére vasárnap és ünnepnapon történő vezetés: mindenkori óradíj + 4.000 Ft/óra.

Átjelentkezős tanuló esetén 6.000 Ft. regisztrációs díjat számolunk fel. A vezetés díja: 14.000 Ft./óra  A tanuló kérésére vasárnap és ünnepnapon történő vezetés mindenkori pótóra + 4.000 Ft/óra.

A képzési költség, valamint az annak alapját képező díjtételek beszedésére és számla kiállítására kizárólag a képző szerv jogosult. A szerződésben szereplő képzési díjat számla alapján az autósiskola irodájában lehet befizetni, vagy banki átutalással egyenlíthető ki (Bankszámla szám az átutaláshoz: RUTIN 98 Kft. 10402908-29026065-00000000).

A képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult, a képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.

Felmentési lehetőségek:

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.

A mentesített tanulók felkészítésében, külön megállapodás alapján segédkezünk.

Tanuló áthelyezés módja:

Ha a tanuló más képzőszervnél szeretné tanulmányait folytatni, akkor ez irányú szándékát jelzi irodánkban, ahol megtörténik a befizetett de le nem vezetett órák elszámolása. Tanuló áthelyezéssel járó adminisztrációs költség 6.000 Ft. A tanuló három munkanapon belül megkapja az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat. A képzési igazolás kiadása nem érinti a tanuló és az autósiskola közötti tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeiket.

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helye: Székesfehérvár, Várkőrút 56./A vagy e-TITÁN rendszer, számítógépen.

Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 116.

Engedélyező Hatóság: Építés és Közlekedési Minisztérium, 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. e-mail: info@ebm.gov.hu

Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont címe:

Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 06 (22) 327-564

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló joga, hogy a szerződésben meghatározott tanfolyamon részt vegyen, és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen. A tanuló köteles a gyakorlati oktatás és vizsga során a következő ruházatban megjelenni.

– protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

– protektoros kesztyű, bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

Hiányos ruházat esetén az oktatás és vizsga nem tartható meg, és hiányzásnak minősül.

Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeresse az iskolavezetőt, és panasszal éljen. Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga, hogy felkeresse a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot, és ott éljen ezzel a lehetőségével. Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont címe: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 327-564

Járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételei:

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában  tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon  tartózkodott. Ennek igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Székesfehérvár, 2022.12.30.