C+E kategória

C+E kategória

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A C-​ka­te­gó­ri­ába so­rolt gép­ko­csi­ból és ne­héz pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény.

A tanfolyamot elméleti részét e-learning formában végezheti el.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 21 éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • 2. csoportú orvosi alkalmassági
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Ér­vé­nyes C ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély, de nem Kezdő ve­ze­tői en­ge­dély.
 • A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
tandíj: 167.500 Ft.
Vizsgadíjak 28.100 Ft.

A kép­zés me­nete:

El­mé­leti kép­zés

 • Köz­le­ke­dési is­me­re­tek
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete
 • Biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés

Gya­kor­lati kép­zés (16 óra)

 • Ru­tin: 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 5 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tés: 2 óra
 • Hegy­vi­déki ve­ze­tés: 2 óra
 • For­galmi vizsga 1 óra

Vizs­gák

 • El­mé­let: Köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek vizsga.
 • Gya­kor­lat: Biz­ton­sági el­len­őr­zés és üze­mel­te­tés vizsga, ru­tin vizsga, for­galmi vizsga.

Meg­jegy­zé­sek

A tan­tár­gyak hall­ga­tása alóli men­tes­ség­ről ol­vas­hat.

El­mé­leti vizs­gára az el­mé­leti tan­fo­lyam­el­vég­zése után le­het je­lent­kezni. Az eset­le­ges hi­ány­zá­so­kat a vizsga előtt pó­tolni kell.

Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

A gya­kor­lati kép­zés va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res el­mé­leti vizsga után kezd­hető.

A ru­tin vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően elő­írt óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A ru­tin vizs­gáig a 18. élet­évet be kell töl­teni.

For­galmi kép­zésre si­ke­res ru­tin vizsga után ke­rül sor. For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás kö­te­lező fel­ada­tait el­sa­já­tí­totta, és a kö­te­le­zően le­ve­ze­tendő óra­szá­mot tény­le­ge­sen le­ve­zette. A for­galmi vizs­gára si­ke­res ru­tin-​ és biz­ton­sági el­len­őr­zés, üze­mel­te­tés vizsga után le­het je­lent­kezni. Öt si­ker­te­len for­galmi vizsga után PAV vizs­gá­la­ton kell részt venni.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.