B Személygépkocsi kategória

B Személygépkocsi kategória

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése:

A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

 • A 3500 kg-ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi, amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van.
 • Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg nem ha­ladó (könnyű) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 4250 kg.

Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó (ne­héz) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, fel­téve, hogy a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege nem ha­ladja meg a von­tató jármű sa­ját tö­me­gét. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 3500 kg.

A tanfolyamot elméleti részét Tantermi vagy e-learning formában végezheti el.

Az e-learning tanfolyomot a regisztrációtól számított 90 napon belül el kell kezdeni, ha nem kezdi el a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 16 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a je­lent­kező 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása. (Ha még nem ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel.)
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

Tandíjak: A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

Teljes tanfolyam elvégzése esetén:

El­mé­leti kép­zés díja:       49.000 Ft. Elsősegély, életmentés tananyaggal  59.000 Ft.

Gya­kor­lati kép­zés díja:   225.000 Ft.

Vizs­gák:

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, díja: 4.600 Ft.
 • Gyakorlat: for­galmi vizsga. 11.000 Ft.

Meg­jegy­zé­sek

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte

El­mé­leti vizsga a 17 életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a 17. életévét betöltötte si­ke­res el­mé­leti vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lezően előírt fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely a 18. életév be­töl­té­séig csak bel­földi köz­le­ke­désre jo­go­sít, és amellyel pót­ko­csi nem von­tat­ható.

“RUTIN 98” Kft. AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ “B” kategória

Képzőszerv neve: „RUTIN 98” Oktató-Szolgáltató Kft. rövidített neve: „RUTIN 98” Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 1. fsz.2.

 e-mail: info@rutin98.hu  Tel: +36 22 504-473 honlap: www.rutin98.hu

Cég forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-009332

Ügyfélfogadó címe: Székesfehérvár Horvát István u. 1. fsz. 2.

Iskolavezető: Vargáné Horváth Éva e-mail: eva@rutin98.hu Tel: 06(20) 361-9401

Az Autósiskola ügyfélfogadása: Székesfehérvár, Horvát I. u. 7. tel: 06 (22) 504-473

Hétfő – Szerda: 900-1600 .  Kedd – Csütörtök: : 900-1500  Péntek: Zárva

Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanfolyamra való felvételhez Önnek jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A jelentkezési lapot kitöltheti az irodánkban vagy a www.rutin98.hu honlapon az on-line menűben.

Jelentkezéskor kérjük hozza magával:

–  személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

–  meglévő vezetői engedélyét.

–  orvosi alkalmasságát igazoló okmányát. (az elméleti vizsgára jelentésig kell bemutatni)

Előírt egészségügyi vizsgálat:

háziorvos végzi a vizsgálatot. 1. csoportú vizsgálatot kell kérnie.

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsájtás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel:

 • Aki elmúlt 16 és fél éves,
 • aki megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi, valamint a BM. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

–     aki az alapfokú iskolai végzettség meglétéről nyilatkozik.

Elsősegélynyújtásból vizsgát kell tennie, csak ennek birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. Nem tanfolyamköteles de, aki szeretne Eü tananyagot vagy tanfolyamot végezni annak segítünk.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolni kell. Legkésőbb az első elméleti vizsga napján a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét igazolni lehet:

 1. a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 2. b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint
 3. c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Elméleti vizsgát az a tanuló tehet aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint kilenc hónap telt el, (az elméleti vizsgáit a tanfolyam kezdetétől 12 hónapon belül be kell fejeznie).
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott Egészségügyi, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.
 • A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Forgalmi vizsgát csak az tehet aki:

 • aki az elméleti vizsgán megfelelt.
 • aki a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. aki 17. életévét betöltötte.

A tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai.

Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) 28 óra tanteremben.

Zárt rendszerű távoktatás esetén saját beosztás szerint. 75 óra vagy 180 nap alatt kell teljesíteni a tanfolyamot.

Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés):                                 9 óra

Vezetési gyakorlat főoktatás:                                                               29 óra

Tanórák időtartama: Elméleti óra 45 perc,  Gyakorlati óra 50 perc.

Választható járművek:  Opel Corsa; Suzuki Wagon R; Toyota Corolla; Fiat Puntó Tanuló által hozott járművel való oktatást nem vállalunk.

Hiányzás a foglalkozásokról:

A tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzást be kell pótolni. Zárt rendszerű távoktatás esetén a tananyagot a tanuló saját beosztása szerint végezheti, igy hiányzásról nem beszélhetünk. Gyakorlati oktatás során az oktatóval előre megbeszélt időpontok lemondására 24 órával korábban van lehetőség. Ha időben nem mondja le az előre megbeszélt órákat és nem jelenik meg az órán, az oktató a hallgatóját 2 vezetési órával terhelheti meg.

A gyakorlati vezetés 1 alkalommal 2 órából áll melyet egyben lehet levezetni. Ha a forgalmi vezetés 2 óránál tovább tart, akkor a második óra után 1 óra szünetet tartunk. egy nap maximum 4 órát lehet vezetni a forgalomban.  A gyakorlati vezetés az oktatóval történő megegyezés alapján, 6-22 h-ig lehetséges.

 

 Tandíj és befizetésének módja:      óra                                  összeg:           teljesítendő km:

Elméleti tanfolyam 28 óra 59.000 Ft.  
Gyakorlati vezetés 29 óra. 7.500 Ft./óra 217.500 Ft. 580 km.
Elméleti vizsga:     4.600 Ft.
Forgalmi vizsga:   11.000 Ft.
Forgalmi vizsgaóra     7.500 Ft.  
összesen   299.600 Ft.

Pótórák igénylésének módja: A gyakorlati oktatónál kell igényelni, díja 8.000 Ft./óra

A pótóra nem szerves része a tanfolyamnak, ezért a díja az üzemanyag és alkatrész árváltozás esetén változhat, függetlenül a tandíjtól. A pótórákat vételük előtt kell befizetni.

A tandíjak hétfőtől szombatig érvényesek. A tanuló kérésére vasárnap és ünnepnapon történő vezetés 10.000 Ft/óra.

Átjelentkezős tanuló esetén 6.000 Ft. regisztrációs díjat számolunk fel. A vezetés díja: 9.000 Ft./óra A tanuló kérésére vasárnap és ünnepnapon történő vezetés 10.000 Ft/óra.

A szerződésben szereplő összeget 2 vagy 3 részletben lehet fizetni A felnőttképzési szerződésben leírtak szerint. A tandíjat az autósiskola irodájában lehet befizetni, (az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíjat is), vagy banki átutalással egyenlíthető ki (Bankszámla szám az átutaláshoz: RUTIN 98 Kft. 10402908-29026065-00000000). A Járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a KAV Vizsgaközpont pénztárába kell befizetni.

Felmentési lehetőségek:

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti.

A mentesített tanulók felkészítésében, külön megállapodás alapján segédkezünk.

Tanuló áthelyezés módja:

Ha a tanuló más képzőszervnél szeretné tanulmányait folytatni, akkor ez irányú szándékát jelzi irodánkban, ahol megtörténik a tanuló teljes elszámolása. Tanuló áthelyezéssel járó adminisztrációs költség 6.000 Ft. A tanuló három munkanapon belül megkapja az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat. A képzési igazolás kiadása nem érinti a tanuló és az autósiskola közötti tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeiket.

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helye: Székesfehérvár, Budai út 144/A vagy e-TITÁN rendszer, számítógépen.

Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 116.

Engedélyező Hatóság: 1066 Budapest,Teréz krt. 38. Tel: +36 1 373-1400

Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont címe:

Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 06 (22) 327-564

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló joga, hogy a szerződésben meghatározott tanfolyamon részt vegyen, és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen.

Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeresse az iskolavezetőt, és panasszal éljen. Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga, hogy felkeresse a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot, és ott éljen ezzel a lehetőségével. Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont címe: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 22/327-564

Járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételei:

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában  tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon  tartózkodott. Ennek igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

 

Székesfehérvár. 2021.06.17.