AM /Moped/

AM /Moped/

“AM” Moped (segédmotoros-kerékpár) életkori feltétel 13 és fél éves korhatár. A 16. életév betöltéséig külföldön nem lehet vele közlekedni.

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

  • A 13 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.
  • Írni és ol­vasni tu­dás.
  • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
  • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai:                                             Tandíj:

El­mé­leti kép­zés díja:       45.000 Ft. Elsősegély, életmentés tananyaggal  55.000 Ft.

Gya­kor­lati kép­zés                                                                                                   60.000 Ft.

 

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló, Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák:

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, 4.600 Ft.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, díja: 3.600 Ft.
  • For­galmi vizsga,díja 3.600 Ft.

Meg­jegy­zé­sek

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte (hi­ány­zás ese­tén a fog­lal­ko­zá­so­kat pó­tolni kell).

El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi vizs­gát be kell fe­jezni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait tel­je­sí­tette.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki si­ke­res el­mé­leti és jár­mű­ke­ze­lési vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lező fő­ok­ta­tási fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette és 14. élet­évét be­töl­tötte.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Nem ma­gyar ál­lam­pol­gár­nál fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szági tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.