AM /Moped/

AM /Moped/

“AM” Moped (segédmotoros-kerékpár) életkori feltétel 13 és fél éves korhatár. A 16. életév betöltéséig külföldön nem lehet vele közlekedni.

A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 13 és 1/2 éves kor­ha­tárt be­töl­tése.
 • Írni és ol­vasni tu­dás.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, ak­kor az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj. A részletes tandíj megtekintéséhez görgesse le a lap aljáig az oldalt.

A kép­zés me­nete, mi­ni­má­lis óra­szá­mai:

El­mé­leti kép­zés díja:       49.000 Ft. Elsősegély, életmentés tananyaggal  59.000 Ft.

Gya­kor­lati kép­zés                                                                                                   90.000 Ft.

 

Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tás

A ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló, Köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is.

Vizs­gák:

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, 4.600 Ft.
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, díja: 3.600 Ft.
 • For­galmi vizsga,díja 3.600 Ft.

Meg­jegy­zé­sek

Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte (hi­ány­zás ese­tén a fog­lal­ko­zá­so­kat pó­tolni kell).

El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi vizs­gát be kell fe­jezni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki az alap­kép­zés fel­ada­tait tel­je­sí­tette.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki si­ke­res el­mé­leti és jár­mű­ke­ze­lési vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lező fő­ok­ta­tási fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette és 14. élet­évét be­töl­tötte.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Nem ma­gyar ál­lam­pol­gár­nál fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szági tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ

„AM”  KATEGÓRIA

 

 

Képzőszerv neve: „RUTIN 98” Oktató-Szolgáltató Kft. rövidített neve: „RUTIN 98” Kft.

Címe: 8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 1. fsz.2.

e-mail: info@rutin98.hu  Tel: +36 22 504-473 honlap: www.rutin98.hu

Cég forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbírósági bejegyzés száma: 07-09-009332

Ügyfélfogadó címe: Székesfehérvár Horvát István u. 1. fsz. 2.

Iskolavezető: Vargáné Horváth Éva e-mail: eva@rutin98.hu Tel: 06(20) 361-9401

Az Autósiskola ügyfélfogadása: Székesfehérvár, Horvát I. u. 7. tel: 06 (22) 504-473

Hétfő – Szerda: 900-1600 .  Kedd – Csütörtök: : 900-1500  Péntek: Zárva

Tanfolyamra való felvétel módja:

Az e-learning tanfolyomot a regisztrációtól számított 90 napon belül el kell kezdeni, ha nem kezdi el a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni.

A tanfolyamra való felvételhez Önnek jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A jelentkezési lapot kitöltheti az irodánkban vagy a www.rutin98.hu honlapon az on-line menüben.

Jelentkezéskor kérjük hozza magával:

–  személyi igazolványát, lakcímkártyáját.

–  meglévő vezetői engedélyét.

–  orvosi alkalmasságát igazoló okmányát. (az elméleti vizsgára jelentésig kell bemutatni)

Előírt egészségügyi vizsgálat:

háziorvos végzi a vizsgálatot. 1. csoportú vizsgálatot kell kérnie.

Tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsájtás feltételei:

Tanfolyamra az vehető fel:

 • Aki elmúlt 13 és fél éves,
 • aki megfelel a BM. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

–      aki Írni – olvasni tud.

Elsősegélynyújtásból vizsgát kell tennie, csak ennek birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. Nem tanfolyamköteles de, aki szeretne Eü tananyagot vagy tanfolyamot végezni annak segítünk.

Elméleti vizsgát az a tanuló tehet aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb mint kilenc hónap telt el, (az elméleti vizsgáit a tanfolyam kezdetétől 12 hónapon belül be kell fejeznie).
 • írásbeli nyilatkozata alapján megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban előírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Járműkezelési és forgalmi tárgyakból vizsgát csak az tehet aki:

 • aki az elméleti vizsgán megfelelt.
 • aki a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

Forgalmi vizsgát csak az tehet aki:

 • aki sikeres járműkezelési vizsgát tett.
 • aki a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.
 • aki 14. életévét betöltötte.
A tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai„AM”  
Elméleti tanfolyam: ( KRESZ, Vezetés elmélet, műszaki,) 16 óra.
Vezetési gyakorlat alapoktatás ( járműkezelés ) 4 óra.
Vezetési gyakorlat főoktatás 6 óra.

 

Választható járművek:  KEEWAY, Suzuki LETS 2.Automata váltóval ellátott motorkerékpárok. A vezetői engedélybe be fog kerülni, hogy csak automata váltóval szerelt moped vezetésére jogosít. Aki váltós motorkerékpárral szeretne vizsgázni annak hozniakell, olyan motorkerékpárt mely megfelel a jogszabályi előírásoknak. A Tanuló saját járművéthozhatja, ha megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tandíj a hozott jármű esetén nem változik.

Hiányzás a foglalkozásokról:

Atantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzást be kell pótolni. Zárt rendszerű távoktatás esetén atananyagot a tanuló saját beosztása szerint végezheti, igy hiányzásról nem beszélhetünk.Gyakorlati oktatás során az oktatóval előre megbeszélt időpontok lemondására 24órával korábban van lehetőség. Ha időben nem mondja le az előre megbeszélt órákat és nem jelenik meg az órán, az oktató a hallgatóját 2 vezetési órával terhelheti meg.

A gyakorlati vezetés 1 alkalommal 2 órából áll melyet egyben lehet levezetni. Ha a forgalmi vezetés 2 óránál tovább tart, akkor a második óra után 1 óra szünetet tartunk. egy nap maximum 4 órát lehet vezetni a forgalomban. A gyakorlati vezetés az oktatóval történő megegyezés alapján, 6-22 h-ig lehetséges.

Tandíj és befizetésének módja:                                            

“AM” Kategória óra összeg: teljesítendő km:
Elméleti tanfolyam 16 óra. 59.000 Ft.  
Gyakorlati vezetés 10 óra. 5.500 Ft./óra 75.000 Ft. 100 km.
Elméleti vizsga:     4.600 Ft.
Járműkezelési vizsga:   3.600 Ft.
Járműkezelési vizsgaóra   7.500 Ft.
Forgalmi vizsga:   3.600 Ft.
Forgalmi vizsgaóra     7.500 Ft.  
összesen   160.800 Ft.

 

A szerződésben szereplő összeget 2 vagy 3 részletben lehet fizetni A felnőttképzési szerződésben leírtak szerint. A tandíjat az autósiskola irodájában lehet befizetni, (az első részlet tartalmazza az elméleti vizsgadíjat is), vagy banki átutalással egyenlíthető ki (Bankszámla szám az átutaláshoz: RUTIN 98 Kft. 10402908-29026065-00000000). A Járműkezelési és forgalmi vizsgadíjat a KAV Vizsgaközpont pénztárába kell befizetni.

Felmentési lehetőségek:

A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében, külön megállapodás alapján segédkezünk.

Tanuló áthelyezés módja:

Ha a tanuló más képzőszervnél szeretné tanulmányait folytatni, akkor ez irányú szándékát jelzi irodánkban, ahol megtörténik a tanuló teljes elszámolása. Tanuló áthelyezéssel járó ügykezelési költség 6.000 Ft. A tanuló három munkanapon belül megkapja az áthelyezéshez szükséges nyomtatványokat. A képzési igazolás kiadása nem érinti a tanuló és az autósiskola közötti tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségeiket.

Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás helye: Székesfehérvár, Budai út 144/A vagy e-TITÁN rendszer, számítógépen.

Gyakorlati oktatás helye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 116.

Pótórák igénylésének módja:A gyakorlati oktatónál kell igényelni, díja 7.500 Ft. A pótóra

nem szerves része a tanfolyamnak, ezért a díja az üzemanyag és alkatrész árváltozás esetén változhat, függetlenül a tandíjtól. A pótórákat vételük előtt kell befizetni.

Engedélyező Hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium 1138 Budapest,Váci út 188. Tel: +36 1 477-1551

Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontcíme:

Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 06 (22) 327-564

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló joga, hogy a szerződésben meghatározott tanfolyamon részt vegyen, és elméleti illetve gyakorlati vizsgát tegyen. A tanuló köteles a gyakorlati oktatás és vizsga során a következő ruházatban megjelenni.

– protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki, magas szárú, zárt cipő vagy csizma,

– protektoros kesztyű, bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően),

Hiányos ruházat esetén az oktatás és vizsga nem tartható meg, és hiányzásnak minősül.

Joga, hogy az oktatás során felmerülő problémáival felkeresse az iskolavezetőt, és panasszal éljen. Ha panasza nem kerül orvoslásra, akkor joga, hogy felkeresse a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot, és ott éljen ezzel a lehetőségével. Szakfelügyeletet ellátó KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontcíme: Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 12. Tel: 327-564

Járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételei:

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában  tartózkodási helye Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző 6 hónapban Magyarországon  tartózkodott. Ennek igazolására be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Székesfehérvár, 2021.06.17.