A1 Motorkerékpár kategória

A1 Motorkerékpár kategória

A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése: A 125 cmhen­ger­űr­tar­tal­mat és a 11 kW-​os tel­je­sít­ményt meg nem ha­ladó haj­tó­mo­tor­ral el­lá­tott mo­tor­ke­rék­pár.

Motorkerékpár (A1 kategória):

“B” kategóriával megszerezhető “A1” egy nap elmélet (3 óra+vizsga) és egy nap gyakorlati vezetés (2óra + forgalmi vizsga)

A teljes tanfolyam díja 44.500 Ft + vizsgadíj.

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

  • A 15 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
  • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
  • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
  • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
  • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
  • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása.

Az elméleti tanfolyamot tantermi vagy e-learning formában végezheti el.

Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

Tandíjak:

El­mé­leti kép­zés díja:                     45.000 Ft. Elsősegély, életmentés tananyaggal  55.000 Ft.

Gya­kor­lati kép­zés díja:                 117.000 Ft.

összesen:                                         172.000 Ft.

Vizs­gák

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga, díja: 4.600 Ft.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, díja:                                             4.700 Ft.
  • for­galmi vizsga, díja:                                                                         11.000 Ft.

Meg­jegy­zé­sek

El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. El­mé­leti vizsga a 16. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.

Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.

Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 16. élet­évét be­töl­tötte.

For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot iga­zol­tan ve­ze­tés­sel töl­tötte.

A vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása, orvosi alkalmassági igazolás) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Kül­föl­di­ek­nél fel­té­tel az en­ge­dély ki­adá­sát meg­előző 6 hó­na­pos, fo­lya­ma­tos Ma­gyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dás iga­zo­lása.

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.